Powiat Jeleniogórski!

Informujemy o możliwości przystąpienia do programu Pajacyk organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba umieściła na swojej stronie ogłoszenia o konkursach grantowych w następujących zakresach:

1. Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór – Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G z dnia 28.02.2019 r.  (Link do konkursu).

2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G z dnia 28.02.2019 r. Link do konkursu: (Link do konkursu).

3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego – Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G z dnia 28.02.2019 r. (Link do konkursu).

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie, w czasie którego, w jego pierwszej części, omówione zostaną nowe wzory ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Prelekcję poprowadzi Pan Andrzej Stachowiak doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym.

W drugiej części spotkania pani Lidia Marcinkowska-Bartkowiak Członek Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź oraz pani Magdalena Gałka Dyrektor Biura Fundacji KGHM Polska Miedź przybliżą działalność Fundacji KGHM Polska Miedź oraz pomoc w aplikowaniu o jej środki.

Uwaga: W dniach od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu urlopu.

W dniu 28.02.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Miło poinformować nam wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, że Starosta Jeleniogórski, pan Krzysztof Wiśniewski został wybrany nie tylko do 10-osobowego Konwentu Euroregionu „Nysa”, ale został wiceprezydentem tej organizacji. Serdecznie gratulujemy sukcesu i wierzymy, że praca na tym stanowisku przyniesie naszemu powiatowi konkretny wymiar. W Krajowej Konferencji Euroregionu Nysa wzięli udział przedstawiciele niemal 50 samorządów, zrzeszonych w tejże organizacji.

Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

W dniu 15-02-2019 w hotelu RADISSON BLU we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca 2-letnią realizację we współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki oraz gminy Wrocław i powiatów: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski partnerskiego projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Samorząd województwa podsumował projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Dzięki, któremu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy.