Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” to nazwa projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020.

Całkowita wartość projektu, realizowanego przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski wspólnie z czeskim Partnerem wiodącym -Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, wynosi 952.356,72 € , z czego  85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 15 % z budżetów własnych partnerów. 

W projekcie Powiat Jeleniogórski zaplanował wydatki w wysokości 139 709,69 € , w tym 118 753,24 € stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020.

 Celem projektu  jest podniesienie transgranicznej gotowości służb, wzmocnienie i uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, środków ochrony osobistej strażaków oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia poprzez organizowanie cyklicznych edycji Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych. Projekt w kompleksowy sposób wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa turystów oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

Powiat Jeleniogórski w ramach środków z projektu zakupi:

  • 10 radiotelefonów analogowo-cyfrowych do organizacji łączności współdziałania podczas prowadzonych wspólnych akcji ratowniczych w pasie przygranicznym,
  • System multimedialny ze ścianą multiwizyjną w Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Starostwa Jeleniogórskiego przy ul.Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze,
  • 10 telefonów konferencyjnych SIP do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu organizacji łączności powiadamiania ostrzegania i alarmowania w pasie przygranicznym i zabezpieczenie łączności Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego Powiatu Jeleniogórskiego.

Jednocześnie w ramach projektu zaplanowano działania nakierowane na współpracę trans graniczną jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego z Polski i Czech.

W latach 2018-2020 zaplanowano:

  •  3 edycje  Międzynarodowego Polsko-Czeskiego Dnia Strażaka połączone ze szkoleniem służb przeciwpożarowych i zarządzania kryzysowego z Polski i Republiki Czeskiej. W 2018 r. Powiat Jeleniogórski przeprowadził w dniach 18-19 maja I edycję Międzynarodowego Dnia Strażaka,
  • Przeprowadzenie w 2019 i 2020 r. 3-dniowych szkoleń dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Republiki Czeskiej połączone ze szkoleniem językowym,
  • Przeprowadzenie w 2018 r. 2-dniowego szkolenia dla przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego z Polski i Republiki Czeskiej z uroczystym otwarciem Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze.

Projekt będzie realizowany  do 31.12.2020 r.

Najważniejszą grupą docelową projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” są mieszkańcy i turyści przygranicznego obszaru polsko-czeskiego. Dla nich właśnie służby ratownicze modernizują swój sprzęt, podnoszą kwalifikacje i  wymieniają się doświadczeniami tak aby każdy  czuł się tu bezpieczniej. 

Podmioty z Polski i Republiki Czeskiej zaangażowane w realizację projektu :

- Państwowe Straże Pożarne,
- Ochotnicze Straże Pożarne, 
- Policja,
- Straż Miejska w Jeleniej Górze
- Górskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe,
- Jednostki Zarządzania Kryzysowego.