W dniu 31.01.2017 r. Powiat Jeleniogórski, reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego - Annę Konieczyńską oraz Wicestarostę Jeleniogórskiego - Pawła Kwiatkowskiego podpisał z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 reprezentowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim". 
Dzięki dofinansowaniu Starostwo Powiatowe będzie mogło przeprowadzić inwestycję pozwalającą mieszkańcom powiatu na skorzystanie z możliwości załatwiania swoich spraw w sposób zdalny tj. za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo wdorożone rozwiązania pozwolą na elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz urzędu.   
Zadania jakie zostały w nim ujęte można podzielić na kilka grup spośród, których warto wymienić 3 najbardziej znaczące. Pierwsza część zadań polegać będzie na przystosowaniu istniejącej pasywnej infrastruktury informatycznej do świadczenia w przyszłości e-usług. Bez tych prac i unowocześnień jakiekolwiek usprawnienia związane z e-usługami nie byłyby możliwe. W dalszej kolejności zostanie zakupiona niezbędna specjalistyczna aparatura (serwery, urządzenia sieciowe etc.), urządzenia i oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo danych oraz urządzenia komputerowe i skanery. Tu, podobnie jest to zakup konieczny, gdyż posiadany zasób sprzętu komputerowego najdelikatniej mówiąc, nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru projektowanych zadań. W trzecim etapie planujemy zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu będziemy mogli świadczyć e-usługi. W planach mamy wprowadzenie ok. 17 e-usług, z których 6 jest na tzw. najwyższym - 5 poziomie rozwoju, gwarantującym pełną zdalną i spersonalizowaną interakcję pomiędzy klientem a urzędem.

Metryka wniosku:
Oś Priorytetowa: 2. Technologie informacyjno - komunikacyjne
Działanie: 2.1. E-usługi publiczne
Poddziałanie: 2.1.3. E-usługi publiczne ZIT AJ
Nr ewidencyjny (według SIMIK) RPDS.02.01.03-02-0012/16
Tytuł projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w powiecie jeleniogórskim”
Instytucja Zarządzająca: Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu
Wnioskodawca: Powiat Jeleniogórski
Całkowita wartość projektu: 2 186 220,73 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 157 008,23 PLN
Kwota dofinansowania: 1 833 457,01 PLN

1. Dnia 03.01.2018 r. rozpoczęto prace budowlane i remontowe, które zawierają realizację jednego z zadań przedmiotowego wniosku: 
Zadanie nr 2. Infrastruktura techniczna - Realizacja zadania obejmować będzie dostosowanie pomieszczenia serwerowni oraz modernizację sieci LAN dostosowując ją do wymagań wdrażanego systemu informatycznego. 

2. W I Kw, 2018 r. uruchomiono postepowana o udzielenie zamowień publicznych na:
a) zakup i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej, UPS, systemu backupu danych, urządzeń sieci aktywnej, jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem, certyfikatów serwerowych, stanowiska profilu zaufanego oraz sodtepu do internetu oraz szkoleń.
b) zakupu, instalacji i wdrożenia aplikacji celem uruchomienia elektronicznych usług publicznych, modernizacji strony Internetowej, BIP oraz systemu kolejkowego;
c) opracowanie wymaganej prawem Polityki Bezpieczeństwa Informacji i przeprowadzenia audytu potwierdzający jej wdrożenie;
d) promocji projektu.